warning‘Oku mau fakatokanga’i ‘oku ke ngāue’aki ‘a e polokalama Internet Explorer ‘oku ‘ikai ke kei ngāue’aki. ‘Oku totonu ke ke fakafo’ou (update) e Internet Explorer kae lava ‘o fakafonu lelei ‘a e savea. Ako mei heni
warning‘Oku mau fakatokanga’i hifo ‘oku ke ngāue’aki ‘a e polokalama (browser) motu’a ‘i ho’o komipiuta. ‘Oku mau kole atu ke fakafo’ou ‘a e brower ni ke lava ‘o fakafonu kakato ‘a e savea. Ako mei heni
Tokoni mai
help
Tauhi ki 'anai ange

Log In